Algemene voorwaarden.

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.hartfunctieplatform.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door zich toegang te verschaffen tot deze website en de website te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

HartfunctiePlatform is een platform gericht op hartfunctieonderzoek. HartfunctiePlatform voorziet in informatie over ontwikkelingen op het gebied van hartfunctieonderzoek. Er worden beroepsgerelateerde nascholingen aangeboden door verschillende partijen en vacatures van werkgevers en intermediairs. HartfunctiePlatform streeft naar een totaalaanbod van alle beroepsgerelateerde nascholingen en openstaande vacatures in genoemde doelgroep.

1. Organisatie.
 HartfunctiePlatform is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57224188. HartfunctiePlatform is te bereiken via info@hartfunctieplatform.nl

2. Inhoud website
. HartfunctiePlatform heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de website met betrekking tot geplaatste vacatures, bedrijven en nascholingen zijn echter afkomstig van werkgevers en derden. De werkgevers en andere partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. De website stelt werkzoekenden in staat contact op te nemen. HartfunctiePlatform is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van de website.

3. Gegevens Gebruikers. 
Indien u gebruik wenst te maken van deze website, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, uw naam, adres en woonplaats gegevens juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

4. Intellectuele en industriële eigendomsrechten. Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van deze website rusten rechten van intellectuele en/of industriële eigendom. Door het aangaan van een abonnementsovereenkomst of het gebruik van de diensten verkrijgt abonnee op geen enkele wijze enig dergelijk recht. abonnee erkent dit ook. Het is niet toegestaan om (delen van) de website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te exploiteren, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend wordt verstaan: printen, kopiëren, scannen, of op andere wijze dupliceren, wijzigen, bewerken, vertalen, archiveren, indexeren en/of rubriceren, verhuren, uit lenen, te sublicentiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, publiekelijk voor dragen, te embeddening of framen(op welke wijze dan ook), of uit (delen van) deze website met behulp van geautomatiseerde middelen (waaronder onder meer, maar niet uitsluitend: crawlen, spideren, phishen en/of hacken) systematisch informatie te vergaren.

Met betrekking tot het overnemen van artikelen, afbeeldingen, of overige content van HartfunctiePlatform behoudt HartfunctiePlatform zich alle auteursrechten uitdrukkelijk voor en daarvoor is derhalve voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van HartfunctiePlatform

Op deze website worden verschillende handels- en merknamen, logo’s en andere tekens gebruikt, die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier zowel merken van HartfunctiePlatform als merken van derden. Elk gebruik van deze handelsnamen, merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) daarop.

Abonnee garandeert HartfunctiePlatform dat zij geen intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van HartfunctiePlatform of derden zal schenden. Abonnee is volledig aansprakelijk voor alle schade die HartfunctiePlatform daardoor of in verband daarmee zal lijden en vrijwaart HartfunctiePlatform alle schade die wordt geleden door enig inbreukmakend handelen door abonnee.

Voor zover het bepaalde in dit artikel betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals leveranciers van HartfunctiePlatform en adverteerders zijn de bepalingen en bedingen van dit artikel aan te merken als derdebedingen als bedoeld in artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek.

5. Spam
. Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van werkgevers en intermediairs, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete vacature. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel.

6. Uitsluiting 
HartfunctiePlatform behoudt zich het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de etiquette die u op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van HartfunctiePlatform om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

7. Garantie
 HartfunctiePlatform garandeert niet:

– dat de informatie op de website, inclusief de op de website geplaatste bijscholingsinformatie, items in de kennisbank, vacatures en/of bedrijfsinformatie juist, actueel en volledig is;

– dat een werkgever en/of intermediair bevoegd is een overeenkomst met u te sluiten;

– dat de website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,

– dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

8. Aansprakelijkheid 
HartfunctiePlatform sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Meer in het bijzonder zal HartfunctiePlatform in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

– handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste vacatures;

– de onmogelijkheid de website te gebruiken;

– het feit dat bepaalde informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;

– het onrechtmatig gebruik van de systemen van HartfunctiePlatform, waaronder de website, door een derde.

HartfunctiePlatform streeft ernaar dat de informatie in de kennisbank actueel, volledig en feitelijk juist is. De gebruiker accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet uit te sluiten zijn. HartfunctiePlatform is derhalve niet aansprakelijk voor schade die door gebruiker wordt geleden in geval van eventuele onjuistheden of onvolledigheden, Elk gebruik van deze informatie van de website blijft derhalve volledig voor rekening en risico van de gebruiker.

HartfunctiePlatform is niet aansprakelijk voor informatie op websites van derden die op enigerlei wijze met de website is verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of metatags.

HartfunctiePlatform kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door de gebruiker is of wordt geleden door of in verband met het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) van deze informatie, op welke wijze ook. HartfunctiePlatform is evenmin aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden die op enigerlei wijze via de websites worden aangeboden. HartfunctiePlatform is niet aansprakelijk voor uitingen of adviezen opgenomen in de kennisbank en afkomstig van derden,

HartfunctiePlatform is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door werkgevers en/of intermediairs.

9. Vrijwaring
 U vrijwaart HartfunctiePlatform volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van deze Website.

10. Verwijzingen De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. HartfunctiePlatform heeft geen zeggenschap over deze website. HartfunctiePlatform is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

11. Diversen 
Indien en voorzover enige bepaling nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. HartfunctiePlatform zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. De gebruikte koppen bij de bepalingen, zijn louter indicatief en zijn niet bindend terzake de inhoud en reikwijdte van de bepalingen. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. De disclaimer kunnen te allen tijde door HartfunctiePlatform aangepast worden.